<   12345678910   >
Skulpur der Kreuzabnahme Christi
©:TDW